Služby

Od svého jmenování v roce 1998 soudní znalec Michal Fialka zhotovuje znalecké posudky v oboru ekonomika se specializací na oceňování obchodních závodů (podniků), nehmotného majetku a cenných papírů pro

■ soudy ve věcech trestních i občanskoprávních,
■ orgány činné v trestním řízení,
■ notáře,
■ státní i veřejné instituce,
■ obchodní společnosti a další právnické osoby,
■ občany.

Předmětem ocenění může být široká škála aktiv, např. obchodní závod (podnik) nebo jeho část, obchodní podíl, patenty, licence, know-how, průmyslové a užitné vzory, obchodní značky, akcie, směnky, šeky, dluhopisy apod.

Obvyklým důvodem ocenění je

■ nepeněžní vklad,
■ koupě, prodej či vypořádání,
■ přeměna společnosti,
■ dědické řízení,
■ insolvence, reorganizace,
■ soudní spor,
■ a mnoho dalších.

Součástí služeb může být i poradenství při prodeji/koupi, podpora ekonomického zdůvodnění transakce (investičního rozhodnutí), účast na vyjednávání o ceně, bankovním úvěru nebo dotace.